Reklama w serwisie

Regulamin Emisji Reklam:

I. Definicje

1. Zleceniobiorca – zleceniobiorcą nazywa się właściciela serwisu www.oczydolnegoslaska.pl czyli Serwis Turystyczny Oczy Regionu Sp. z o.o. zwanego dalej Serwisem Turystycznym Oczy Regionu.

2. Zleceniodawca, Reklamodawca –  zleceniodawcą wymiennie reklamodawcą nazywa się osobę trzecią, z którym Zleceniobiorca podpisze Umowę  Świadczenia Usług Reklamowych.

3. Portal – serwis internetowy mieszczący się pod adresem www.oczydolnegoslaska.pl będący własnością Serwisu Turystycznego Oczy Regionu Sp. z o.o. zwanego dalej Serwisem Turystycznym Oczy Regionu.

4. Regulamin – niniejszy Regulamin Emisji Reklam przez Serwis Turystyczny Oczy Regionu.

5. Cennik – ceny ustalone przez Serwis Turystyczny Oczy Regionu za Emisję Reklamy; ogólna informacja dostępna jest na Portalu w zakładce Cennik. Szczegółowy zakres cen wyjściowych może zostać udostępniony Zleceniodawcy na prośbę przesłaną za pomocą poczty elektronicznej.

6. Umowa – Umowa Świadczenia Usług Reklamowych zawarta zgodnie z Regulaminem Emisji Reklam pomiędzy Zleceniodawcą a Serwisem Turystycznym Oczy Regionu, na mocy której Zleceniobiorca zobowiązuje się do emisji materiałów Zleceniodawcy.

7. Emisja – publikacja Reklamy na Portalu przez okres ustalony przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę oraz określony w Umowie podpisanej przez obie strony.

8. Reklama – reklamą nazywa się znak, logo, plakat lub inne formy graficzne dostarczone przez Reklamodawcę zwanego też Zleceniodawcą, umieszczone na Portalu za ustaloną w Umowie cenę i na określony czas.

9. Na potrzeby Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy wyszczególnia się i definiuje umowne nazwy Reklam:

9.1 Obiekt w bazie.

9.2 Obiekt polecany.

9.3 Oferta specjalna.

9.4 Baner reklamowy.

10. Zainstalowanie Reklamy – uzależnione jest od wyboru formy reklamy przez Zleceniodawcę i odbywa się w następujący sposób:

10.1 Dodanie Obiektu do grupy Obiekt w bazie następuje przez Zleceniodawcę a następnie akceptuje je Zleceniobiorca z poziomu panelu administratora służącego do zarządzania Portalem.

10.2 Dodanie Obiektu do grupy Obiekt polecany, Oferta specjalna następuje przez Zleceniobiorcę na mocy Umowy.

10.3 Umieszczenie Baneru Reklamowego na Portalu następuje przez Zleceniobiorcę na mocy Umowy.

 

11. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad świadczenia przez Serwis Turystyczny usług reklamowych na rzecz osób trzecich, sposobu zawierania umów dotyczących usług reklamowych, zasad rezygnacji z usług reklamowych, odpowiedzialności Serwisu Turystycznego związanej ze świadczeniem usług reklamowych oraz zasad zgłaszania reklamacji dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania usług reklamowych.

2. Serwis Turystyczny świadczy usługi reklamowe w oparciu o obowiązujące prawo, Regulamin Emisji Reklam, Umowę Świadczenia Usług Reklamowych oraz Cennik.

3. Warunkiem świadczenia usług reklamowych przez Serwis Turystyczny jest zgodność treści i formy Reklam z Regulaminem Emisji Reklam, Cennikiem, Umową Świadczenie Usług Reklamowych, obowiązującym prawem, w tym zasadami współżycia społecznego.

4. Serwis Turystyczny zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zleceń od Zleceniodawców, których działalność może okazać się konkurencyjną w stosunku do Serwisu Turystycznego.

III. Zawarcie i zmiana umowy

1. Usługi polegające na Emisji Reklamy świadczone są na podstawie Umowy Świadczenia Usług Reklamowych podpisanej przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę, po wcześniejszym ustaleniu warunków Emisji i rodzaju Reklamy.

2. Zleceniodawca zainteresowany umieszczeniem Reklamy na Portalu przekazuje Serwisowi Turystycznemu informacje dotyczące właściwości jednej lub większej liczby Reklam oraz kieruje zapytanie o możliwość zrealizowania Emisji Reklamy. Informacje takie mogą zostać przekazane Serwisowi Turystycznemu w jakiejkolwiek formie, w tym w formie ustnej lub telefonicznie, pocztą elektroniczną. Zleceniodawca ustosunkuje się do zapytania Zleceniodawcy w terminie do dwóch dni roboczych. Za zgodą Zleceniobiorcy czas ten może zostać skrócony. Na podstawie uzgodnień ze Zleceniodawcą Serwis Turystyczny przygotowuje Umowę Świadczenia Usług Reklamowych.

3. Podpisanie Umowy Świadczenia Usług Reklamowych przez obie strony, musi nastąpić na 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem Emisji. Za zgodą Zleceniobiorcy czas ten może zostać skrócony.

4. Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy podpisaną Umowę Świadczenia Usług Reklamowych osobiście, drogą pocztową bądź za pomocą poczty elektronicznej. Otrzymanie przez Zleceniobiorcę podpisanej przez Zleceniodawcę Umowy oznacza wdrożenie niniejszej umowy w działania Serwisu Turystycznego, zmierzające do realizacji Emisji Reklamy. O tym fakcie Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę.

5. Nie przekazanie Zleceniobiorcy podpisanej przez Zleceniodawcę Umowy Świadczenia Usług Reklamowych, jest jednoznaczne z niezawarciem niniejszej umowy między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

6. Postanowienia pkt. 2 – 4 nie znajdują zastosowania w przypadku braku postępowania przez Zleceniodawcę zgodnie z trybem tam opisanym i przysłania do Serwisu Turystycznego Umowy sporządzonego i podpisanego w oparciu o inny dokument niż treść Umowy Świadczenia Usług Reklamowych sporządzonej przez Serwis Turystyczny.

7. Zleceniobiorca ma prawo usunąć Reklamę tzn. zaprzestać jej Emisji bez uprzedzania o tym zleceniodawcy, jeśli Zleceniodawca nie wywiązał się z postanowień Umowy.

8. Zmiana Umowy wymaga zgody Zleceniodawcy oraz Zleceniobiorcy. Serwis Turystyczny przewiduje możliwość wprowadzania zmian do Umowy, jeśli zmiana będzie możliwa ze względu na dostępność powierzchni reklamowej, przy czym zawsze Serwis Turystyczny może nie wyrazić zgody na wprowadzenie zmian do Umowy bez podania przyczyny.

IV. Wykonywanie umowy

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do doręczenia Serwisowi Turystycznemu Oczy Regionu Sp. z o.o. kompletnych materiałów reklamowych w formie gotowej do realizacji Reklamy nie później niż na 10 (dziesięć) dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Emisji Reklamy, tj. w dniu kiedy Umowa podpisana będzie przez obie strony.

2. Materiały reklamowe w formie gotowej do realizacji Emisji mogą być doręczone w jakikolwiek sposób (w szczególności pocztą elektroniczną lub osobiście przez przedstawiciela Zleceniodawcy) i powinny być zgodne z Umową.

3. Zmiany w Zainstalowanych Reklamach dokonywane są najpóźniej dwa dni robocze po otrzymaniu informacji od Zleceniodawcy drogą pocztową, e-mail lub telefoniczną za pomocą aneksu do Umowy, na którego zgodził się Zleceniobiorca.

 

4. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłacenia wynagrodzenia w pełnej wysokości określonej w Umowie (Serwis Turystyczny nie jest zobowiązane do zwrócenia Zleceniodawcy zapłaconego przez niego wynagrodzenia przed realizacją Emisji) w razie niewykonania Umowy przez Serwis Turystyczny z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy. Do przyczyn tych należy w szczególności brak dostarczenia do Serwisu Turystycznego spełniających wszystkie wymagania określone w Regulaminie materiałów reklamowych w formie gotowej do realizacji w terminie określonym w pkt. 1.

5. W przypadku niepełnej realizacji Emisji Reklamy Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia stosunkowo obniżonego (tj. w wysokości odpowiedniej do stopnia realizacji Emisji). Niniejszy punkt stosuje się odpowiednio w razie zapłacenia przez Zleceniodawcę wynagrodzenia przed realizacją Emisji, z tym że wówczas Serwis Turystyczny zwróci Zleceniodawcy odpowiednią kwotę, jeżeli wpłata dokonana przez Zleceniodawcę jest większa, aniżeli wynagrodzenie należne Serwisowi Turystycznemu z tytułu niepełnej realizacji Emisji.

6. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłacenia całości wynagrodzenia za Emisję Reklamy zgodnie z podpisaną przez obie strony Umową Świadczenia Usług Reklamowych.

7. W przypadku nie dokonania płatności we wskazanym terminie Zleceniobiorca zachowuje sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę oraz zastrzega sobie prawo do przerwania Emisji Reklam Zleceniodawcy i wystawienia korekty faktury za Emisję Reklamy.

 

V. Rezygnacja Zleceniodawcy

1. Zleceniodawca jest uprawniony do rezygnacji z Emisji na następujących zasadach:

1.1. w razie rezygnacji z Emisji na 8 dni poprzedzających rozpoczęcie Emisji zgodnie z Umową Świadczenia Usług Reklamowych – bez konsekwencji finansowych.

1.2. W razie rezygnacji z Kampanii w okresie od 8 (ósmego) do 5 (piątego) dnia poprzedzającego rozpoczęcie Emisji zgodnie z Umową Świadczenia Usług Reklamowych – Serwis Turystyczny ma prawo zażądać i w razie takiego żądania Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia kwoty odpowiadającej 15 % wynagrodzenia zastrzeżonego w Umowie Świadczenia Usług Reklamowych za Emisję Reklamy.

1.3. W razie rezygnacji z Emisji w okresie od 4 (czwartego) do 3 (trzeciego) dnia poprzedzającego rozpoczęcie Emisji zgodnie z Umową Świadczenia Usług Reklamowych – Serwis Turystyczny ma prawo zażądać i w razie takiego żądania Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia kwoty odpowiadającej 30 % wynagrodzenia zastrzeżonego w Umowie Świadczenia Usług Reklamowych za Emisję Reklamy.

1.4. W razie rezygnacji z Kampanii w okresie od 3 (trzeciego) dnia do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Kampanii zgodnie z Umową Świadczenia Usług Reklamowych  – Serwis Turystyczny ma prawo zażądać i w razie takiego żądania Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia kwoty odpowiadającej 50 % wynagrodzenia zastrzeżonego w Umowie za Emisję Reklamy.

1.5. W razie rezygnacji z Emisji w czasie przewidzianym na jej realizację (tj. począwszy od dnia przewidzianego na rozpoczęcie Emisji Reklamy) – Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za zrealizowaną część Emisji oraz Serwis Turystyczny ma prawo zażądać i w razie takiego żądania Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia kwoty odpowiadającej 60 % wynikającego z Umowy wynagrodzenia za niezrealizowaną część Emisji.

2. Oświadczenie o rezygnacji z Emisji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia do Serwisu Turystycznego oświadczenia o rezygnacji z Emisji w formie pisemnej z własnoręcznym(i) podpisem (podpisami) osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Zleceniodawcy. Brak dostarczenia oświadczenia o rezygnacji w takiej formie uprawnia Serwis Turystyczny do kontynuowania przygotowywania Emisji lub kontynuowania jej realizacji.

3. Niezależnie od obowiązku zapłaty przez Zleceniodawcę kwot, o których mowa w pkt. 1, Serwis Turystyczny jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania w wysokości umożliwiającej pokrycie całości szkody poniesionej przez Serwis Turystyczny.

VI. Odpowiedzialność

1. Za treść i formę Emisji odpowiada Zleceniodawca. W żadnym wypadku za treść i formę Emisji nie odpowiada Serwis Turystyczny, chyba że na skutek świadczenia usług reklamowych Serwis Turystyczny wyrządził szkodę z winy umyślnej.

2. Zleceniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy Świadczenia Usług Reklamowych a realizacja Emisji przez Serwis Turystyczny nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. W szczególności Zleceniodawca zapewnia, że w zakresie zleconej Emisji przysługują mu wszelkie prawa na dobrach niematerialnych, w tym m.in. prawa autorskie, pokrewne, prawa do wzorów zdobniczych i znaków towarowych. Zleceniodawca zlecając realizację Emisji zapewnia, iż jej realizacja nie naruszy praw osób trzecich.

3. Zleceniodawca odpowiada za jakiekolwiek szkody mogące powstać na skutek realizacji Emisji. Zleceniodawca odpowiada za jakiekolwiek naruszenia praw osób trzecich powstałe również w inny sposób aniżeli poprzez samą realizację Emisji, w szczególności poprzez naruszenie praw do dóbr niematerialnych tych osób, a w przypadkach zgłaszania roszczeń przez osoby trzecie bezpośrednio do Serwisu Turystycznego, Zleceniodawca jest zobowiązany zaspokoić te roszczenia. W przypadku gdyby Serwis Turystyczny zaspokoił roszczenia osób trzecich, Zleceniodawca ma obowiązek zwrotu wszelkich poniesionych przez Serwis Turystyczny kosztów z tym związanych, w tym m.in. kwoty głównej, jaka została przez Serwis Turystyczny wydatkowana na pokrycie tych roszczeń, należności ubocznych, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego.

4. Serwis Turystyczny nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane odmową realizacji Emisji, czy też odmową świadczenia usług reklamowych. Powyższe dotyczy także odmowy wykonania usług reklamowych bez podania przyczyn. Serwis Turystyczny ponosi jednak odpowiedzialność za szkody wyrządzone z winy umyślnej Serwisu Turystycznego.

5. Wszelkie opóźnienia Zleceniodawcy w wykonaniu ciążących na nim obowiązków, w szczególności opóźnienia płatności lub opóźnienia w dostarczeniu odpowiednich materiałów koniecznych dla realizacji Emisji, a także inne przypadki postępowania w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy Świadczenia Usług Reklamowych, w tym z postanowieniami Regulaminu Emisji Reklam, zwalniają Serwis Turystyczny od odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.

6. Serwis Turystyczny zastrzega sobie możliwość czasowej przerwy w realizacji Emisji w przypadkach uzasadnionych przyczynami technicznymi. Niezwłocznie po ustaniu przyczyn powodujących przerwę realizacja Emisji zostanie wznowiona. Serwis Turystyczny dołoży wszelkich starań aby przerwy w realizacji Emisji występowały możliwie rzadko i – o ile to możliwe – w porze nocnej. W przypadku Emisji mierzonych liczbą dni lub miesięcy, świadczenie usług po przerwie uwzględni czas przerwy i o ten czas będzie wydłużone.

7. Serwis Turystyczny odpowiada za szkody wynikłe w związku z realizacją Emisji wyłącznie w przypadku, gdy są one następstwem winy umyślnej Serwisu Turystycznego.

VII. Reklamacje

1. Zleceniodawca jest uprawniony do zgłaszania reklamacji, jeżeli Emisja Reklamy została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji, w sposób niezgodny z Umową. Wszelkie uzasadnione reklamacje Zleceniodawca jest zobowiązany zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu zauważenia niezgodności lub najpóźniej do 3 (trzech) dni od zakończenia Emisji.

2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Zleceniodawca zostanie powiadomiony w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Roszczenia Zleceniodawcy wynikające z niezgodności Emisji Reklamy z Umową Świadczenia Usług Reklamowych w żadnym wypadku nie mogą przekroczyć wynagrodzenia określonego w Umowie.

3. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku uiszczania bieżących płatności, w tym płatności z tytułu świadczonych przez Serwis Turystyczny usług.

4. Brak zgłoszenia reklamacji w terminie przewidzianym w pkt. 1. powoduje utratę przez Zleceniodawcę prawa do podnoszenia wobec Serwisu Turystycznego zarzutów dotyczących niezgodności zrealizowanej Emisji z Umową Świadczenia Usług Reklamowych i zobowiązuje Zleceniodawcę do zapłacenia wynagrodzenia w wysokości określonej w Umowie.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Emisji Reklam zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Zleceniodawcą a Serwisem Turystycznym jest sąd właściwy według siedziby Serwisu Turystycznego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji. Umowy dotyczące świadczenia przez Serwis Turystyczny usług reklamowych zawarte począwszy od dnia publikacji podlegają postanowieniom Regulaminu Emisji Reklam (Regulamin stanowi integralną część Umów).

Zadaj pytanie drukuj
Wirtualne spacery
Wirtualne spacery
Reklama
Odkryj Dolny Śląsk

Moofie Odkrywa Wałbrzych - czy...

O tym, że Ziemia Wałbrzyska skrywa wiele tajemnic i skarbów jej mieszkańcy wiedzą od dawna.

Podróż za jedno zdjęcie – weź...

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Pasaż Grunwaldzki zachęca do udziału w konkursie „Z moją mamą w obiektywie”. Aby wziąć w nim udział, wystarczy jedno zdjęcie i krótka...

Galeria
Oferty specjalne
Sonda

Aktualnie brak sondy na dzień dzisiejszy

Copyright © Oczy Dolnego Śląska 2010 - noclegi, imprezy, wakacje, agroturystyka, weekend na Dolnym Śląsku | Realizacja strony: Mediaserwis.Net 2010 - tworzenie stron www | Karkonosze, Sudety